Købsbetingelser

Introduktion

Dette køb er underlagt nedenstående standard salgsbetingelser for forbrugerkøb af varer over internettet. Forbrugerkøb over internettet er hovedsageligt reguleret af aftaleloven, forbrugerkøbeloven, markedsføringsloven, fortrydelsesretsloven og e-handelsloven, og disse love giver forbrugeren umistelige rettigheder. Lovene er tilgængelige på www.lovdata.no . Betingelserne i denne aftale skal ikke forstås som nogen begrænsning af de lovbestemte rettigheder, men angiver parternes vigtigste rettigheder og forpligtelser for handelen.

Salgsbetingelserne er udarbejdet og anbefalet af det norske forbrugertilsyn. For en bedre forståelse af disse salgsbetingelser, se Forbrugertilsynets vejledning her.

1. Aftalen
Aftalen består af disse salgsbetingelser, oplysninger givet i bestillingsløsningen og eventuelle særskilt aftalte vilkår. Ved eventuel konflikt mellem oplysningerne har det særskilt aftalte mellem parterne forrang, så længe det ikke strider mod ufravigelig lovgivning.

Aftalen vil desuden blive suppleret med relevante lovbestemmelser, der regulerer køb af varer mellem erhvervsdrivende og forbrugere.

2. Parterne
Sælger er Sami Invest LLC, Firmaadresse: 1309 Coffen Ave Ste 1200, Sheridan WY 8280. E-mail: post@moderneliv.no, telefon: +47 457 30 310 og benævnes i det følgende som sælger/sælger.

Køber er den forbruger, der foretager bestillingen, og omtales i det følgende som køber/køber.

3. Pris
Den angivne pris for varerne og ydelserne er den samlede pris, køber skal betale. Denne pris inkluderer alle skatter og ekstra omkostninger. Meromkostninger, som sælger ikke har oplyst om inden købet, afholdes ikke af køber.

4. Indgåelse af aftale
Aftalen er bindende for begge parter, når køber har sendt sin ordre til sælger.

Aftalen er dog ikke bindende, såfremt der har været en taste- eller tastefejl i tilbuddet fra sælger i bestillingsløsningen i netbutikken eller i købers bestilling, og den anden part indså eller burde have indset, at der var tale om en sådan fejl. .

5. Betalingen
Sælger kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den er sendt fra sælger til køber.

Hvis køber anvender kredit- eller betalingskort til betaling, kan sælger reservere købsprisen på kortet ved bestilling. Kortet debiteres samme dag, varen sendes.

Ved betaling med faktura udsendes fakturaen til køber, når varerne afsendes. Betalingsfristen fremgår af fakturaen og er minimum 14 dage fra modtagelsen.

Købere under 18 år kan ikke betale med efterfølgende faktura.

6. Levering
Levering har fundet sted, når køber eller dennes repræsentant har overtaget varen.

Hvis der ikke er angivet leveringstid i bestillingsløsningen, skal sælger levere varen til køber uden unødig forsinkelse og senest 45 dage efter bestilling fra kunden. Varerne skal leveres til køber, medmindre andet er særskilt aftalt mellem parterne.

7. Risikoen for varerne
Risikoen for varen overgår til køber, når denne eller dennes repræsentant har fået varen leveret i henhold til punkt 6.

8. Fortrydelsesret
Medmindre aftalen er undtaget fra fortrydelsesretten, kan køber hæve købet af varen i henhold til fortrydelsesloven.

Køber skal give sælger meddelelse om brug af fortrydelsesretten senest 14 dage efter, at fristen er begyndt at løbe. Fristen omfatter alle kalenderdage. Hvis fristen udløber på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlænges fristen til nærmeste hverdag.

Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis meddelelse sendes inden fristens udløb. Køber har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er udnyttet, og meddelelsen bør derfor ske skriftligt (fortrydelsesretsblanket, e-mail eller brev).

Fortrydelsesfristen begynder at løbe:

  • Ved køb af enkeltvarer løber fortrydelsesfristen fra dagen efter varen/varerne er modtaget.
  • Hvis et abonnement sælges, eller aftalen indebærer regelmæssig levering af identiske varer, løber fristen fra dagen efter første forsendelse er modtaget.
  • Består købet af flere leverancer, løber fortrydelsesfristen fra dagen efter sidste levering er modtaget.

Fortrydelsesfristen forlænges til 12 måneder efter udløbet af den oprindelige periode, hvis sælger ikke inden aftalens indgåelse meddeler sælger, at der er fortrydelsesret og en standardiseret fortrydelsesformular. Det samme gælder ved manglende information om vilkår, frister og procedurer for brug af fortrydelsesretten. Hvis den erhvervsdrivende sørger for at afgive oplysningerne i løbet af disse 12 måneder, udløber fortrydelsesfristen stadig 14 dage efter den dag, køber har modtaget oplysningerne.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varerne returneres til sælger uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra meddelelsen om brug af fortrydelsesretten er givet. Køber afholder de direkte omkostninger ved returnering af varen, medmindre andet er aftalt eller sælger har undladt at oplyse, at køber skal dække returneringsomkostningerne. Sælger kan ikke fastsætte et gebyr for købers brug af fortrydelsesretten.

Køber kan prøve eller afprøve varerne på en forsvarlig måde for at fastslå varens art, egenskaber og funktion, uden at fortrydelsesretten går tabt. Såfremt undersøgelsen eller prøvningen af ​​varen går ud over, hvad der er rimeligt og nødvendigt, kan køber drages til ansvar for eventuel forringet værdi af varen.

Sælger er forpligtet til at tilbagebetale købesummen til køber uden ugrundet ophold, og senest 14 dage efter, at sælger har modtaget meddelelse om købers beslutning om at gøre fortrydelsesretten gældende. Sælger har ret til at tilbageholde betaling, indtil han har modtaget varen fra køber, eller indtil køber har fremlagt dokumentation for, at varen er sendt retur.

9. Forsinkelse og manglende levering - købers rettigheder og frist for anmeldelse af reklamationer
Såfremt sælger ikke leverer varen eller leverer den for sent i overensstemmelse med aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber efter reglerne i Forbrugerens kapitel 5. købeloven, tilbageholde købesummen, kræve opfyldelse, hæve aftalen og/eller kræve erstatning fra sælger.

I tilfælde af krav om misligholdelsesbeføjelser skal meddelelsen være skriftlig (f.eks. e-mail) af bevismæssige årsager.

Opfyldelse
Køber kan fastholde købet og kræve opfyldelse af sælger. Køber kan dog ikke kræve opfyldelse, hvis der er en hindring, som sælger ikke kan overkomme, eller hvis opfyldelse vil påføre sælger en så stor ulempe eller omkostning, at det er væsentligt ude af proportion med købers interesse i, at sælger opfylder. Skulle vanskelighederne forsvinde inden for rimelig tid, kan køber stadig kræve opfyldelse.

Køber mister sin ret til at kræve opfyldelse, hvis han eller hun venter urimeligt længe med at fremsætte kravet.

Højde
Såfremt sælger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal køber opfordre sælger til at levere inden for en rimelig yderligere frist for opfyldelse. Såfremt sælger ikke leverer varen inden for den ekstra frist, kan køber hæve købet.

Køber kan dog straks hæve købet, hvis sælger nægter at levere varen. Det samme gælder, hvis levering til det aftalte tidspunkt var afgørende for aftalens indgåelse, eller hvis køber har meddelt sælger, at leveringstidspunktet er afgørende.

Såfremt tingen leveres efter den yderligere frist, forbrugeren har fastsat, eller efter leveringstidspunktet, som var afgørende for aftalens indgåelse, skal krav om fortrydelse fremsættes inden rimelig tid efter, at køber fik kendskab til leveringen.

Udskiftning
Køber kan kræve erstatning for et mindre tab som følge af forsinkelsen. Dette gælder dog ikke, hvis sælger godtgør, at forsinkelsen skyldes en hindring uden for sælgers kontrol, som ikke med rimelighed kunne have været taget i betragtning på aftaletidspunktet, undgået eller overvundet følgerne af.

10. Fejl ved varen - købers rettigheder og reklamationsfrist
Er der en mangel ved varen, skal køber inden for rimelig tid efter, at den er opdaget eller burde være opdaget, meddele sælger, at han eller hun vil gøre manglen gældende. Køber har altid klaget rettidigt, hvis det sker inden for 2 måneder. fra det tidspunkt, hvor manglen blev opdaget eller burde have været opdaget. Reklamation kan ske senest to år efter, at køber har overtaget varen. Hvis produktet eller dele heraf er beregnet til at holde væsentligt længere end to år, er klagefristen fem år.

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 6 tilbageholde købesummen, vælge mellem berigtigelse og omlevering. kræve prisafslag, kræve kontrakten hævet og/eller kræve erstatning fra sælger.

Klager til sælger skal fremsættes skriftligt.

Rettelse eller omlevering
Køber kan vælge mellem at kræve manglen udbedret eller levering af lignende varer. Sælger kan dog gøre indsigelse mod købers krav, hvis gennemførelsen af ​​kravet er umulig eller påfører sælger urimelige omkostninger. Rettelse eller omlevering skal ske inden for rimelig tid. Sælger har som udgangspunkt ikke ret til at foretage mere end to afhjælpningsforsøg for samme mangel.

Prisreduktion
Køber kan kræve et passende prisafslag, hvis varen ikke rettes eller omleveres. Det betyder, at forholdet mellem nedsat og aftalt pris svarer til forholdet mellem varens værdi i mangelfuld og kontraktlig stand. Er der særlige grunde hertil, kan prisrabatten i stedet sættes lig med manglens betydning for køber.

Højde
Er varen ikke rettet eller omleveret, kan køber også hæve købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

11. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse
Såfremt køber ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og dette ikke skyldes sælger eller forhold på sælgers side, kan sælger efter reglerne i forbrugerkøbelovens 9 kap. , efter omstændighederne tilbageholde varen, kræve opfyldelse af aftalen, kræve aftalen hævet samt kræve erstatning fra køber. Sælger vil endvidere efter omstændighederne kunne kræve morarenter, inkassogebyrer og et rimeligt gebyr for uafhentede varer.

Opfyldelse
Sælger kan fastholde købet og kræve, at køber betaler købesummen. Hvis varen ikke er leveret, mister sælger sin ret, hvis han venter urimeligt længe med at fremsætte kravet.

Højde
Sælger kan hæve aftalen, hvis der er væsentlig betalingsmisligholdelse eller anden væsentlig misligholdelse fra købers side. Sælger kan ikke fortryde, hvis hele købesummen er betalt. Hvis sælger fastsætter en rimelig yderligere frist for opfyldelse, og køber ikke betaler inden for denne frist, kan sælger hæve købet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Betaler køber ikke købesummen i henhold til aftalen, kan sælger kræve renter af købesummen i henhold til morarenteloven. Ved manglende betaling kan kravet efter forudgående varsel sendes til Køber, som herefter kan ifalde gebyr i henhold til inkassoloven.

Gebyr for uafhentede, ikke-forudbetalte varer
Undlader køber at afhente ubetalte varer, kan sælger opkræve et gebyr af køber. Gebyret skal højst dække sælgers faktiske udlæg for levering af varen til køber. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år.

12. Garanti
En garanti givet af sælger eller producent giver køber rettigheder ud over dem, som køber allerede har i henhold til ikke-fravigelig lovgivning. En garanti medfører således ingen begrænsninger i købers reklamations- og reklamationsret i tilfælde af forsinkelse eller mangler i henhold til punkt 9 og 10.

13. Personlige data
Den dataansvarlige for indsamlede personoplysninger er sælgeren. Medmindre køber er indforstået med andet, kan sælger i overensstemmelse med persondataloven kun indhente og opbevare de personoplysninger, der er nødvendige for, at sælger kan varetage forpligtelserne i henhold til aftalen. Købers personoplysninger videregives kun til andre, hvis det er nødvendigt for sælger at gennemføre aftalen med køber, eller i lovpligtige tilfælde.

14. Konfliktløsning
Klager skal rettes til sælger inden for rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Parterne skal søge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Lykkes dette ikke, kan køber kontakte Forbrugerrådet med henblik på mægling. Forbrugerrådet kan kontaktes på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no .